Переваги комплекcу

Забудовник з іменем
Бездоганна репутація та вдячність жителів комплексів

Вишуканий стиль
Сучасне планування з просторими кімнатами

Куточок радості коло дому
Дитячий майданчик, зелена зона — сюди хочеться повертатись

Локації у культурній столиці України
Ваше натхнення у роботі і в житті

Безпека на вищому рівні
Цілодобова охорона вашого майна

Турбота компанії
Сервісне обслуговування будинків

Інвестуй надійно
«НоваБудова» — інвестиційно-будівельна компанія, яка з 2005 року спеціалізується на сегменті житлової нерухомості. Житлові комплекси, що реалізуються «НоваБудова», розташовані у затишних районах ближнього передмістя Києва та у Львові, і завжди поєднують у собі надійне будівництво, приємну атмосферу та продуману інфраструктуру.
0+
Житлових комплексів реалізуємо
0+
Будинків збудовано
0+
Побудованих м2
0+
Щасливих сімей заселено
0+
Років досвіду в нерухомості
На сайт забудовника

Купити квартиру в ЖК «Щасливий» у Львові

Генеральний план комплексу
Alternate text
Alternate text

Підземний паркінг

Спортивний майданчик

Спортивне поле

Фонтан

Спортивний майданчик

Дитячий майданчик

Бігова, 17

Будинок зданий в експлуатацію

Є квартири у продажу

Бігова, 17-А

Завершення будівництва у грудні 2019 року

Є квартири у продажу

Бігова, 17-Б

У проекті

будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові

3D Панорама 360Будинки комплексу

вул. Бігова, 17

Квартир: 210

Поверхів: 16

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Бігова, 17-А

Квартир: 210

Поверхів: 16

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Бігова, 17

Зданий в експлуатацію

Є квартири у продажу

вул. Бігова, 17-А

Будується

Є квартири у продажу

Велика затишна територія

У розпорядженні наших жителів не тільки нові квартири, а й прибудинкова територія в  1.35 га, на якій ви зможете проводити свій вільний час або влаштовувати активний сімейний відпочинок. Свіже повітря, багато зелені та відсутність гулу машин. Що ще потрібно для затишного життя?

Щастя поруч

На те­ри­то­рії ком­плек­су бу­де вста­нов­ле­ний фон­тан та ос­віт­ле­ні пі­шо­хід­ні до­ріж­ки, які бу­дуть на­ди­ха­ти вас на ро­ман­ти­ку під час про­гу­ля­нок спо­кій­ни­ми ве­чо­ра­ми.

Охорона та відеонагляд

Без­пе­ка по­над усе! Ми ці­ло­до­бо­во охо­ро­ня­ти­ме­мо ваш за­ти­шок та спо­кій. А су­час­ні сис­те­ми ві­део­спо­сте­ре­же­ння га­ран­ту­ва­ти­муть вам при­ват­ні­сть кож­ної хви­ли­ни, про­ве­де­ної вдо­ма.

Дитячі майданчики

Сміх та ве­се­ло­щі – це те, що при­та­ман­но на­шо­му жит­ло­во­му ком­пле­ксу. Ми под­ба­ли про доз­віл­ля ва­ших ді­тей. Ви із су­сід­ньої лав­ки або ж із вік­на змо­же­те спос­те­рі­га­ти, як ва­ші ча­да бав­ля­ться з од­но­літ­ка­ми на ди­тя­чо­му май­дан­чи­ку.

Сучасні підземний та наземний паркінги

Ми под­ба­ли про ваш ком­форт на всіх рів­нях. У ва­шо­му роз­по­ряд­жен­ні бу­дуть два пар­кін­ги: на­зем­ний і під­зем­ний. До ос­тан­ньо­го є мож­ли­ві­сть спу­сти­ти­ся ліф­том. Крім цьо­го, тут ці­ло­до­бо­во ве­де­ться ві­део­спо­сте­ре­же­ння. То­му ви змо­же­те бу­ти впев­не­ні за без­пе­ку ва­шої ав­тів­ки.

Власна інфраструктура

Пер­ші по­вер­хи бу­дин­ку міс­тять ко­мер­цій­ні об’єк­ти. Ма­га­зи­ни, ка­фе­те­рії, са­ло­ни кра­си, оф­іси та ін­ші зак­ла­ди сфе­ри пос­луг бу­дуть роз­мі­ще­ні, бук­валь­но, за кіль­ка кро­ків від ва­шо­го жит­ла.

Сучасний хол з ресепшеном

Ос­та­нні штри­хи ва­шо­го ком­фор­ту до­пов­нить сти­льне ло­бі з ре­сепшн. Це сво­єр­ід­на ві­зит­на кар­тка ва­шо­го бу­дин­ку. Ви з лег­кіс­тю змо­же­те діз­на­ти­ся тут ін­фор­ма­цію, що сто­сує­ться ком­плек­су. А ва­ші гос­ті од­ра­зу от­ри­ма­ють по­зи­тив­не вра­же­ння про ваш бу­ди­нок.

Спортивне поле

Ми под­ба­ли про ва­ше здо­ро­в'я і хо­че­мо, щоб у вас бу­ла мож­ли­ві­сть зай­ма­ти­ся спор­том не­да­ле­ко від сво­го бу­дин­ку. Здо­ро­вий спо­сіб жит­тя ва­шої ро­ди­ни - за­по­ру­ка доб­ро­го і ба­дьо­ро­го наст­рою на ці­лий день.

Інфраструктура

 • Школа "Провесінь"
 • Дитячий садок
хв
10 хв
 • Пошта
 • Заправка "WOG"
 • Аптека
 • Магазин
 • Супермаркет "Ашан"
20 хв
25 хв
 • Центр міста
 • Супермаркет "Арсен"
 • Аеропорт
 • Залізничний вокзал
30 хв

Відгуки

Руслан та Ірина

Руслан та Ірина Мешканці комплексу

Рі­шен­ня про ку­пів­лю влас­но­го жит­ла бу­ло для нас де­що спон­тан­ним, але ду­же ба­жа­ним. Ми пе­рег­ля­ну­ли ба­га­то ва­рі­ан­тів, а об­ра­ли са­ме ЖК «Щасливий», і не по­ми­ли­лись! Од­на із го­лов­них пе­ре­ваг для нас — на­яв­ність су­час­но­го та стиль­но­го ре­мон­ту у квар­ти­рі. Крім то­го, ду­же ім­по­нує став­лен­ня ком­па­нії до ство­рен­ня за­тиш­ку та ком­фор­ту меш­кан­ців бу­дин­ку. А при­бу­дин­ко­ва те­ри­то­рія, особ­ли­во ди­тя­чий май­дан­чик та ланд­шафт­ний ди­зайн, зас­лу­го­ву­ють ок­ре­мо­го за­хоп­лен­ня. Ми щас­ли­ві жи­ти і бу­ду­ва­ти своє май­бут­нє са­ме тут!

Костя та Інна

Костя та Інна Мешканці комплексу

На­ша сім’я знайш­ла щас­тя у ЖК «Щасливий» і ми мо­же­мо з від­вер­тіс­тю ре­ко­мен­ду­ва­ти цей комп­лекс. На сьо­год­ніш­ній час пот­ріб­но ма­ти ком­форт­не і за­тиш­не жит­ло. І ми йо­го знайш­ли. У нас 1–кім­нат­на квар­ти­ра, зда­ва­ло­ся б ма­лень­ка, але нам во­на прос­то­ра, має гар­не пла­ну­ван­ня та чу­до­вий вид з вік­на. Ду­же ви­гід­не роз­та­шу­ван­ня бу­дин­ку, і до цент­ру міс­та близь­ко. У комп­лек­сі чу­до­вий ди­тя­чий май­дан­чик; тут до­сить ти­хо, за­тиш­но, ком­форт­но.

Ірина

Ірина Мешканка комплексу

ЖК «Щасливий» — це особ­ли­ве міс­це для ме­не, де здійс­ни­ла­ся моя мрія про влас­ний дім. Тут ком­форт­но і за­тиш­но. Я від­чу­ваю се­бе без­печ­но і за­хи­ще­но, справ­ді, як вдо­ма.

Христина

Христина Мешканка комплексу

Я люб­лю ЖК «Щасливий», то­му що — це якіс­но збу­до­ва­не жит­ло, а комп­лекс су­час­ний та стиль­ний. Тут по­пік­лу­ва­ли­ся про ді­тей, по­бу­ду­вав­ши ори­гі­наль­ний ди­тя­чий май­дан­чик на ран­ньо­му ета­пі бу­дів­ницт­ва комп­лек­су. Ще ме­не за­ча­ро­вує крає­вид з вік­на, — не­бо завж­ди різ­не, го­ри та ве­чір­ні вог­ні. А відк­ри­тий прос­тір дає від­чут­тя сво­бо­ди! По­до­ба­єть­ся роз­та­шу­ван­ня ЖК, яке не­да­ле­ко від цент­ру, у за­тиш­ній міс­це­вос­ті, де не має гу­лу ма­шин та вих­лоп­них га­зів.

Володимир

Володимир Мешканець комплексу

Ко­ли шу­кав квар­ти­ру з ре­мон­том, роз­гля­дав ба­га­то ва­ріан­тів. По­ба­чив в ін­тер­не­ті гар­ні бу­дин­ки і ви­рі­шив оз­на­йо­ми­ти­ся з ком­плек­сом ЖК «Щасливий». Зна­йо­мі ар­хі­тек­то­ри ме­ні ска­за­ли, що тут ду­же гар­на якість бу­дів­ниц­тва і мож­на ку­пу­ва­ти квар­ти­ру. Ме­не вра­зив крає­вид з вік­на і якість ре­мон­ту. Я щас­ли­вий, що жи­ву тут.

Наталя

Наталя Мешканка комплексу

У ЖК «Щасливий» хо­четь­ся бу­ти щас­ли­ви­ми. Цей жит­ло­вий комп­лекс для тих, хто праг­не поєд­на­ти жит­тя у міс­ті і вод­но­час, за міс­том. Тут ней­мо­вір­ні крає­ви­ди з ві­кон, прос­тір і ти­ша за­місь­ко­го жит­тя. Ну і ду­же при­віт­ні пра­ців­ни­ки і ме­нед­же­ри Уп­рав­ляю­чої ком­па­нії «Щасливий–Львів» та «НоваБудова». Рад­жу цей ЖК лю­би­те­лям за­тиш­ку та ком­фор­ту.

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут Телеведуча

Зараз, коли жит­тя осо­б­ли­во прим­х­ли­ве, мін­ли­ве, хо­че­ться за­тиш­ку. В та­кий час вчи­мо­ся пра­ви­льно роз­став­ля­ти пріо­ри­те­ти. Най­важ­ли­ві­ши­ми ста­ють бу­ди­нок і сім'я. Ось чо­му я ро­зу­мію, скіль­ки щас­тя тяг­не за со­бою від­крит­тя но­во­го ЖК "Щас­ли­вий" від "НоваБудова". Ві­таю всіх з но­во­сіл­лям! Не­хай у Ва­ших гніз­деч­ках на­ро­джу­ю­ться ді­ти, лу­нає сміх, па­нує мир і зла­го­да. Я щас­ли­ва, що мо­жу при­ві­та­ти вас з важ­ли­вою по­ді­єю, роз­ді­ли­ти та­ку світ­лу ра­дість.

Олена Луценко

Олена Луценко Переможниця шоу "Голос Країни" 2018 року

Для ме­не ве­ли­ка ра­дість ма­ти квар­ти­ру в ЖК «Щасливий» від "НоваБудова". Ме­ні тут ду­же по­до­ба­єть­ся. Пер­ше, що ме­не зди­ву­ва­ло — ди­зайн бу­дин­ків: приєм­на гам­ма ко­льо­рів, що гар­но пі­діб­ра­ні один до од­но­го. Ра­діс­на па­літ­ра, яка від­різ­ня­єть­ся від усіх ін­ших спо­руд. Квар­ти­ра ме­ні теж ду­же спо­до­ба­ла­ся. Во­на якіс­но зроб­ле­на і не бу­ло та­ких мо­мен­тів, які пот­ріб­но бу­ло б пе­ре­ро­би­ти. Я щас­ли­ва, що мо­жу тут жи­ти!

Новини
Квартира від «НоваБудова» – головний подарунок для переможця шоу «Голос країни–10»!

Уже багато років поспіль компанія «НоваБудова» є офіційним партнером проєкту «Голос країни» на телеканалі «1+1» – кращого музичного шоу України. Цей конкурс відкрив уже не одну яскраву зірку на музичному небосхилі нашої країни.

Продаж комерційних приміщень у другому будинку ЖК «Щасливий»

Нагадуємо, що вже зараз можна придбати комерційні приміщення на першому поверсі другого будинку львівського житлового комплексу «Щасливий», котрий знаходиться на вулиці Біговій, 17.

Всі новини