Переваги комплеку

30% перший внесок
доступний початок

Затишний район
вигляд на Високий замок

Закрита територія
цілодобова охорона

Благоустрій території
озеленення та зони відпочинку для вашого комфорту

Дитячий майданчик
розвиток вашої дитини

Наземний і підземний паркінги
збереження вашого авто

Інвестуй надійно

«НоваБудова» — інвестиційно-будівельна компанія, яка з 2005 року спеціалізується на сегменті житлової нерухомості. Житлові комплекси, що реалізуються «НоваБудова», розташовані у затишних районах ближнього передмістя Києва та у Львові, і завжди поєднують у собі надійне будівництво, приємну атмосферу та продуману інфраструктуру.

0+
Житлових комплексів реалізуємо
0+
Будинків збудовано
0+
Побудованих м2
0+
Щасливих сімей заселено
0+
Років досвіду в нерухомості
На сайт забудовника

Купити квартиру в ЖК «Щасливий» у Львові

Генеральний план комплексу
Alternate text
Alternate text

Підземний паркінг

Спортивний майданчик

Спортивне поле

Фонтан

Спортивний майданчик

Дитячий майданчик

Бігова, 17

Будинок зданий в експлуатацію

Є квартири у продажу

Бігова, 17-А

Завершення будівництва у грудні 2019 року

Є квартири у продажу

Бігова, 17-Б

У проекті

будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
Комерційна нерухомість ціна

Будинки комплексу

вул. Бігова, 17

Квартир: 210

Поверхів: 16

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Бігова, 17-А

Квартир: 210

Поверхів: 16

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Бігова, 17

Зданий в експлуатацію

Є квартири у продажу

вул. Бігова, 17-А

Будується

Є квартири у продажу

Велика затишна територія

У розпорядженні наших жителів не тільки нові квартири, а й прибудинкова територія в  1.35 га, на якій ви зможете проводити свій вільний час або влаштовувати активний сімейний відпочинок. Свіже повітря, багато зелені та відсутність гулу машин. Що ще потрібно для затишного життя?

Щастя поруч

На те­ри­то­рії ком­плек­су бу­де вста­нов­ле­ний фон­тан та ос­віт­ле­ні пі­шо­хід­ні до­ріж­ки, які бу­дуть на­ди­ха­ти вас на ро­ман­ти­ку під час про­гу­ля­нок спо­кій­ни­ми ве­чо­ра­ми.

Охорона та відеонагляд

Без­пе­ка по­над усе! Ми ці­ло­до­бо­во охо­ро­ня­ти­ме­мо ваш за­ти­шок та спо­кій. А су­час­ні сис­те­ми ві­део­спо­сте­ре­же­ння га­ран­ту­ва­ти­муть вам при­ват­ні­сть кож­ної хви­ли­ни, про­ве­де­ної вдо­ма.

Дитячі майданчики

Сміх та ве­се­ло­щі – це те, що при­та­ман­но на­шо­му жит­ло­во­му ком­пле­ксу. Ми под­ба­ли про доз­віл­ля ва­ших ді­тей. Ви із су­сід­ньої лав­ки або ж із вік­на змо­же­те спос­те­рі­га­ти, як ва­ші ча­да бав­ля­ться з од­но­літ­ка­ми на ди­тя­чо­му май­дан­чи­ку.

Сучасні підземний та наземний паркінги

Ми под­ба­ли про ваш ком­форт на всіх рів­нях. У ва­шо­му роз­по­ряд­жен­ні бу­дуть два пар­кін­ги: на­зем­ний і під­зем­ний. До ос­тан­ньо­го є мож­ли­ві­сть спу­сти­ти­ся ліф­том. Крім цьо­го, тут ці­ло­до­бо­во ве­де­ться ві­део­спо­сте­ре­же­ння. То­му ви змо­же­те бу­ти впев­не­ні за без­пе­ку ва­шої ав­тів­ки.

Власна інфраструктура

Пер­ші по­вер­хи бу­дин­ку міс­тять ко­мер­цій­ні об’єк­ти. Ма­га­зи­ни, ка­фе­те­рії, са­ло­ни кра­си, оф­іси та ін­ші зак­ла­ди сфе­ри пос­луг бу­дуть роз­мі­ще­ні, бук­валь­но, за кіль­ка кро­ків від ва­шо­го жит­ла.

Сучасний хол з ресепшеном

Ос­та­нні штри­хи ва­шо­го ком­фор­ту до­пов­нить сти­льне ло­бі з ре­сепшн. Це сво­єр­ід­на ві­зит­на кар­тка ва­шо­го бу­дин­ку. Ви з лег­кіс­тю змо­же­те діз­на­ти­ся тут ін­фор­ма­цію, що сто­сує­ться ком­плек­су. А ва­ші гос­ті од­ра­зу от­ри­ма­ють по­зи­тив­не вра­же­ння про ваш бу­ди­нок.

Спортивне поле

Ми под­ба­ли про ва­ше здо­ро­в'я і хо­че­мо, щоб у вас бу­ла мож­ли­ві­сть зай­ма­ти­ся спор­том не­да­ле­ко від сво­го бу­дин­ку. Здо­ро­вий спо­сіб жит­тя ва­шої ро­ди­ни - за­по­ру­ка доб­ро­го і ба­дьо­ро­го наст­рою на ці­лий день.

Інфраструктура

 • Школа "Провесінь"
 • Дитячий садок
хв
10 хв
 • Пошта
 • Заправка "WOG"
 • Аптека
 • Магазин
 • Супермаркет "Ашан"
20 хв
25 хв
 • Центр міста
 • Супермаркет "Арсен"
 • Аеропорт
 • Залізничний вокзал
30 хв

Відгуки

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут Телеведуча

Зараз, коли жит­тя осо­б­ли­во прим­х­ли­ве, мін­ли­ве, хо­че­ться за­тиш­ку. В та­кий час вчи­мо­ся пра­ви­льно роз­став­ля­ти пріо­ри­те­ти. Най­важ­ли­ві­ши­ми ста­ють бу­ди­нок і сім'я. Ось чо­му я ро­зу­мію, скіль­ки щас­тя тяг­не за со­бою від­крит­тя но­во­го ЖК "Щас­ли­вий" від "НоваБудова". Ві­таю всіх з но­во­сіл­лям! Не­хай у Ва­ших гніз­деч­ках на­ро­джу­ю­ться ді­ти, лу­нає сміх, па­нує мир і зла­го­да. Я щас­ли­ва, що мо­жу при­ві­та­ти вас з важ­ли­вою по­ді­єю, роз­ді­ли­ти та­ку світ­лу ра­дість.

Володимир

Володимир Мешканець комплексу

Ко­ли шу­кав квар­ти­ру з ре­мон­том, роз­гля­дав ба­га­то ва­ріан­тів. По­ба­чив в ін­тер­не­ті гар­ні бу­дин­ки і ви­рі­шив оз­на­йо­ми­ти­ся з ком­плек­сом ЖК «Щасливий». Зна­йо­мі ар­хі­тек­то­ри ме­ні ска­за­ли, що тут ду­же гар­на якість бу­дів­ниц­тва і мож­на ку­пу­ва­ти квар­ти­ру. Ме­не вра­зив крає­вид з вік­на і якість ре­мон­ту. Я щас­ли­вий, що жи­ву тут.

Михайло і Тетяна

Михайло і Тетяна Багатодітна сім'я

Ко­ли ми шу­ка­ли квар­ти­ру, в ЖК «Щасливий» як­раз бу­ду­вав­ся пер­ший 10-ти по­вер­хо­вий бу­ди­нок. Від­ра­зу, на що ми звер­ну­ли ува­гу — міс­це роз­та­шу­ван­ня комп­лек­су. Мож­на дій­ти піш­ки до Кіль­це­вої до­ро­ги та марш­рут­кою дої­ха­ти до мет­ро або до цент­ру Киє­ва. Ра­зом з квар­ти­рою ми прид­ба­ли ко­мо­ру, що важ­ли­во для на­шої, ба­га­то­діт­ної сім'ї. За­раз в комп­лек­сі май­же всі бу­дин­ки по­бу­до­ва­ні, а те­ри­то­рія — об­лаш­то­ва­на. Тут ти­хо, за­тиш­но і кра­си­во.

Василь Вірастюк

Василь Вірастюк Найсильніша людина планети 2004 року

«НоваБудова» на мою дум­ку, ду­же пер­спек­тив­на ком­па­нія. Це лю­ди, які дот­ри­му­ються сво­го сло­ва. На да­ний мо­мент, я ду­же за­до­во­ле­ний тим, що бу­дин­ки бу­ду­ють­ся якіс­но і вит­ри­му­ють­ся тер­мі­ни зда­чі їх в екс­плуа­та­цію! Ви са­мі мо­же­те при­їха­ти і по­ди­ви­ти­ся в яко­му ста­ні здаються квар­ти­ри, під'їз­ди, схо­до­ві клі­тки. Осо­би­сто ме­не — влаш­то­вує все!

Марія

Марія Мешканка комплексу

Об­ра­ти ЖК «Щасливий» — це ма­буть, бу­ла до­ля. По­пе­ред­ньо ми їха­ли ди­ви­тись зов­сім ін­ше ЖК, але я зга­да­ла, що є цей комп­лекс. Нам від­ра­зу ж зап­ро­по­ну­ва­ли наш ва­рі­ант квар­ти­ри і ми, не за­ду­мую­чись, об­ра­ли са­ме його. Ко­ли ми зайш­ли в квар­ти­ру, ди­ти­на ска­за­ла: «ма­мо, я тут хо­чу про­жи­ва­ти, ме­ні все по­до­ба­єть­ся». І ми теж від­чу­ли, що вдо­ма. По­до­ба­єть­ся в комп­лек­сі — зак­ри­та те­ри­то­рія, по­ряд са­до­чок, в який ми хо­ди­мо, є ап­те­ки, ма­га­зи­ни, ди­тя­чі май­дан­чи­ки.

Олена Луценко

Олена Луценко Переможниця шоу "Голос Країни" 2018 року

Для ме­не ве­ли­ка ра­дість ма­ти квар­ти­ру в ЖК «Щасливий» від "НоваБудова". Ме­ні тут ду­же по­до­ба­єть­ся. Пер­ше, що ме­не зди­ву­ва­ло — ди­зайн бу­дин­ків: приєм­на гам­ма ко­льо­рів, що гар­но пі­діб­ра­ні один до од­но­го. Ра­діс­на па­літ­ра, яка від­різ­ня­єть­ся від усіх ін­ших спо­руд. Квар­ти­ра ме­ні теж ду­же спо­до­ба­ла­ся. Во­на якіс­но зроб­ле­на і не бу­ло та­ких мо­мен­тів, які пот­ріб­но бу­ло б пе­ре­ро­би­ти. Я щас­ли­ва, що мо­жу тут жи­ти!

Анатолій

Анатолій Мешканець комплексу

Ко­ли оби­рав квар­ти­ру, пе­рег­ля­нув де­кіль­ка комп­лек­сів. Шу­кав ва­рі­ант, щоб роз­та­шу­ван­ня бу­ло не­да­ле­ко від Киє­ва. Тут зруч­но, бо всьо­го 300 м до Ок­руж­ної до­ро­ги. Спо­до­бав­ся ЖК «Щасливий» своєю ат­мос­фе­рою та роз­та­шу­ван­ням. При­бу­дин­ко­ва те­ри­то­рія пос­тій­но пок­ра­щуєть­ся, а інф­раст­рук­ту­ра — роз­ви­ва­єть­ся. Вра­зи­ли ве­ли­кі вік­на в квар­ти­рі та гар­ний крає­вид з вік­на. Ме­ні тут по­до­ба­єть­ся. Рад­жу комп­лекс вам і своїм дру­зям.

Максим

Максим Власник зоомагазину «Барні» в ЖК «Щасливий»

То­ва­ра­ми для тва­рин зай­має­мо­ся вже біль­ше 5 ро­ків. Має­мо ме­ре­жу, що ди­на­міч­но роз­ви­ва­єть­ся, то­му нас­тав мо­мент відк­рит­тя чер­го­во­го ма­га­зи­ну. Ми з дру­жи­ною дов­го ви­би­ра­ли при­мі­щен­ня, розг­ля­да­ли ва­рі­ан­ти, як у Киє­ві, так і за йо­го ме­жа­ми. Зу­пи­ни­ли­ся на при­мі­щен­ні в ЖК «Щасливий», бо нам спо­до­бав­ся ра­йон. Тут за­тиш­но.

Новини
Спілка «Новий шлях» підтримує дітей з усієї України

Створена більше ніж півтора роки тому компанією «НоваБудова», спілка «Новий шлях», займається благодійністю по всій території України: допомагає дітям–сиротам, відкриває нові проекти і продовжує розвивати існуючі.

Встигніть придбати житло в уже готовому будинку житлового комплексу «Щасливий»!

Для багатьох купівля власного житла в Україні, тим паче у такому великому місті, як Львів, залишається мрією. Але завдяки демократичній ціні на житло у випадку купівлі квартири від забудовника ця мрія цілком може здійснитися.

Всі новини