Дитячі, спортивні та тренажерні майданчики

Вільний час і активний відпочинок для кожного мешканця

Підземний паркінг

Вільні дороги і наявність власних паркувальних місць

Територія під охороною

Надійна безпека вашої родини

Дитячі, спортивні та тренажерні майданчики
Підземний паркінг
Територія під охороною

Купити квартиру в ЖК «Щасливий» у Львові

Генеральний план комплексу
Alternate text
Alternate text

Підземний паркінг

Спортивний майданчик

Спортивне поле

Фонтан

Спортивний майданчик

Дитячий майданчик

Бігова, 17

Будинок зданий в експлуатацію

Є квартири у продажу

Бігова, 17-А

Завершення будівництва у грудні 2019 року

Є квартири у продажу

Бігова, 17-Б

У проекті

будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
будинки ЖК «Щасливий» новобудови у Львові
Комерційна нерухомість ціна

Будинки комплексу

вул. Бігова, 17

Квартир: 210

Поверхів: 16

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Бігова, 17-А

Квартир: 210

Поверхів: 16

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Бігова, 17

Зданий в експлуатацію

Є квартири у продажу

вул. Бігова, 17-А

Будується

Є квартири у продажу

Велика затишна територія

У розпорядженні наших жителів не тільки нові квартири, а й прибудинкова територія в  1.35 га, на якій ви зможете проводити свій вільний час або влаштовувати активний сімейний відпочинок. Свіже повітря, багато зелені та відсутність гулу машин. Що ще потрібно для затишного життя?

Щастя поруч

На території комплексу буде встановлений фонтан та освітлені пішохідні доріжки, які будуть надихати вас на романтику під час прогулянок спокійними вечорами.

Охорона та відеонагляд

Без­пе­ка по­над усе! Ми ці­ло­до­бо­во охо­ро­ня­ти­ме­мо ваш за­ти­шок та спо­кій. А су­час­ні сис­те­ми ві­део­спо­сте­ре­же­ння га­ран­ту­ва­ти­муть вам при­ват­ні­сть кож­ної хви­ли­ни, про­ве­де­ної вдо­ма.

Дитячі майданчики

Сміх та ве­се­ло­щі – це те, що при­та­ман­но на­шо­му жит­ло­во­му ком­пле­ксу. Ми под­ба­ли про доз­віл­ля ва­ших ді­тей. Ви із су­сід­ньої лав­ки або ж із вік­на змо­же­те спос­те­рі­га­ти, як ва­ші ча­да бав­ля­ться з од­но­літ­ка­ми на ди­тя­чо­му май­дан­чи­ку.

Сучасні підземний та наземний паркінги

Ми под­ба­ли про ваш ком­форт на всіх рів­нях. У ва­шо­му роз­по­ряд­жен­ні бу­дуть два пар­кін­ги: на­зем­ний і під­зем­ний. До ос­тан­ньо­го є мож­ли­ві­сть спу­сти­ти­ся ліф­том. Крім цьо­го, тут ці­ло­до­бо­во ве­де­ться ві­део­спо­сте­ре­же­ння. То­му ви змо­же­те бу­ти впев­не­ні за без­пе­ку ва­шої ав­тів­ки.

Власна інфраструктура

Пер­ші по­вер­хи бу­дин­ку міс­тять ко­мер­цій­ні об’єк­ти. Ма­га­зи­ни, ка­фе­те­рії, са­ло­ни кра­си, оф­іси та ін­ші зак­ла­ди сфе­ри пос­луг бу­дуть роз­мі­ще­ні, бук­валь­но, за кіль­ка кро­ків від ва­шо­го жит­ла.

Сучасний хол з ресепшеном

Ос­та­нні штри­хи ва­шо­го ком­фор­ту до­пов­нить сти­льне ло­бі з ре­сепшн. Це сво­єр­ід­на ві­зит­на кар­тка ва­шо­го бу­дин­ку. Ви з лег­кіс­тю змо­же­те діз­на­ти­ся тут ін­фор­ма­цію, що сто­сує­ться ком­плек­су. А ва­ші гос­ті од­ра­зу от­ри­ма­ють по­зи­тив­не вра­же­ння про ваш бу­ди­нок.

Спортивне поле

Ми под­ба­ли про ва­ше здо­ро­в'я і хо­че­мо, щоб у вас бу­ла мож­ли­ві­сть зай­ма­ти­ся спор­том не­да­ле­ко від сво­го бу­дин­ку. Здо­ро­вий спо­сіб жит­тя ва­шої ро­ди­ни - за­по­ру­ка доб­ро­го і ба­дьо­ро­го наст­рою на ці­лий день.

Інфраструктура

 • Школа "Провесінь"
 • Дитячий садок
хв
10 хв
 • Пошта
 • Заправка "WOG"
 • Аптека
 • Магазин
 • Супермаркет "Ашан"
20 хв
25 хв
 • Центр міста
 • Супермаркет "Арсен"
 • Аеропорт
 • Залізничний вокзал
30 хв

Відгуки

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут Телеведуча

Зараз, коли жит­тя осо­б­ли­во прим­х­ли­ве, мін­ли­ве, хо­че­ться за­тиш­ку. В та­кий час вчи­мо­ся пра­ви­льно роз­став­ля­ти пріо­ри­те­ти. Най­важ­ли­ві­ши­ми ста­ють бу­ди­нок і сім'я. Ось чо­му я ро­зу­мію, скіль­ки щас­тя тяг­не за со­бою від­крит­тя но­во­го ЖК "Щас­ли­вий". Ві­таю всіх з но­во­сіл­лям! Не­хай у Ва­ших гніз­деч­ках на­ро­джу­ю­ться ді­ти, лу­нає сміх, па­нує мир і зла­го­да. Я щас­ли­ва, що мо­жу при­ві­та­ти вас з важ­ли­вою по­ді­єю, роз­ді­ли­ти та­ку світ­лу ра­дість.

Володимир

Володимир Мешканець комплексу

Ко­ли шу­кав квар­ти­ру з ре­мон­том, роз­гля­дав ба­га­то ва­ріан­тів. По­ба­чив в ін­тер­не­ті гар­ні бу­дин­ки і ви­рі­шив оз­на­йо­ми­ти­ся з ком­плек­сом ЖК «Щасливий». Зна­йо­мі ар­хі­тек­то­ри ме­ні ска­за­ли, що тут ду­же гар­на якість бу­дів­ниц­тва і мож­на ку­пу­ва­ти квар­ти­ру. Ме­не вра­зив крає­вид з вік­на і якість ре­мон­ту. Я щас­ли­вий, що жи­ву тут.

Олена Луценко

Олена Луценко Переможниця шоу "Голос країни" 2018 року

Для ме­не ве­ли­ка ра­дість ма­ти квар­ти­ру в ЖК «Щасливий». Ме­ні тут ду­же по­до­ба­єть­ся. Пер­ше, що ме­не зди­ву­ва­ло — ди­зайн бу­дин­ків: приєм­на гам­ма ко­льо­рів, що гар­но пі­діб­ра­ні один до од­но­го. Ра­діс­на па­літ­ра, яка від­різ­ня­єть­ся від усіх ін­ших спо­руд. Квар­ти­ра ме­ні теж ду­же спо­до­ба­ла­ся. Во­на якіс­но зроб­ле­на і не бу­ло та­ких мо­мен­тів, які пот­ріб­но бу­ло б пе­ре­ро­би­ти. Я щас­ли­ва, що мо­жу тут жи­ти!

Михайло і Тетяна

Михайло і Тетяна Багатодітна сім'я

Ко­ли ми шу­ка­ли квар­ти­ру, в ЖК «Щасливий» як­раз бу­ду­вав­ся пер­ший 10-ти по­вер­хо­вий бу­ди­нок. Від­ра­зу, на що ми звер­ну­ли ува­гу — міс­це роз­та­шу­ван­ня комп­лек­су. Мож­на дій­ти піш­ки до Кіль­це­вої до­ро­ги та марш­рут­кою дої­ха­ти до мет­ро або до цент­ру Киє­ва. Ра­зом з квар­ти­рою ми прид­ба­ли ко­мо­ру, що важ­ли­во для на­шої, ба­га­то­діт­ної сім'ї. За­раз в комп­лек­сі май­же всі бу­дин­ки по­бу­до­ва­ні, а те­ри­то­рія — об­лаш­то­ва­на. Тут ти­хо, за­тиш­но і кра­си­во.

Василь Вірастюк

Василь Вірастюк Найсильніша людина планети 2004 року

«НоваБудова» на мою дум­ку, ду­же пер­спек­тив­на ком­па­нія. Це лю­ди, які дот­ри­му­ються сво­го сло­ва. На да­ний мо­мент, я ду­же за­до­во­ле­ний тим, що бу­дин­ки бу­ду­ють­ся якіс­но і вит­ри­му­ють­ся тер­мі­ни зда­чі їх в екс­плуа­та­цію! Ви са­мі мо­же­те при­їха­ти і по­ди­ви­ти­ся в яко­му ста­ні здаються квар­ти­ри, під'їз­ди, схо­до­ві клі­тки. Осо­би­сто нас — влаш­то­вує все!

Марія

Марія Мешканка комплексу

Об­ра­ти ЖК «Щасливий» — це ма­буть, бу­ла до­ля. По­пе­ред­ньо ми їха­ли ди­ви­тись зов­сім ін­ше ЖК, але я зга­да­ла, що є цей комп­лекс. Нам від­ра­зу ж зап­ро­по­ну­ва­ли наш ва­рі­ант квар­ти­ри і ми, не за­ду­мую­чись, об­ра­ли са­ме його. Ко­ли ми зайш­ли в квар­ти­ру, ди­ти­на ска­за­ла: «ма­мо, я тут хо­чу про­жи­ва­ти, ме­ні все по­до­ба­єть­ся». І ми теж від­чу­ли, що вдо­ма. По­до­ба­єть­ся в комп­лек­сі — зак­ри­та те­ри­то­рія, по­ряд са­до­чок, в який ми хо­ди­мо, є ап­те­ки, ма­га­зи­ни, ди­тя­чі май­дан­чи­ки.

Анатолій

Анатолій Мешканець комплексу

Ко­ли оби­рав квар­ти­ру, пе­рег­ля­нув де­кіль­ка комп­лек­сів. Шу­кав ва­рі­ант, щоб роз­та­шу­ван­ня бу­ло не­да­ле­ко від Киє­ва. Тут зруч­но, бо всьо­го 300 м до Ок­руж­ної до­ро­ги. Спо­до­бав­ся ЖК «Щасливий» своєю ат­мос­фе­рою та роз­та­шу­ван­ням. При­бу­дин­ко­ва те­ри­то­рія пос­тій­но пок­ра­щуєть­ся, а інф­раст­рук­ту­ра — роз­ви­ва­єть­ся. Вра­зи­ли ве­ли­кі вік­на в квар­ти­рі та гар­ний крає­вид з вік­на. Ме­ні тут по­до­ба­єть­ся. Рад­жу комп­лекс вам і своїм дру­зям.

Максим

Максим власник зоомагазину «Барні» в ЖК «Щасливий»

То­ва­ра­ми для тва­рин зай­має­мо­ся вже біль­ше 5 ро­ків. Має­мо ме­ре­жу, що ди­на­міч­но роз­ви­ва­єть­ся, то­му нас­тав мо­мент відк­рит­тя чер­го­во­го ма­га­зи­ну. Ми з дру­жи­ною дов­го ви­би­ра­ли при­мі­щен­ня, розг­ля­да­ли ва­рі­ан­ти, як у Киє­ві, так і за йо­го ме­жа­ми. Зу­пи­ни­ли­ся на при­мі­щен­ні в ЖК «Щасливий», бо нам спо­до­бав­ся ра­йон. Тут за­тиш­но.

Про забудовника

«НоваБудова»

Інвестиційно-будівельна компанія, яка з 2005 року спеціалізується на сегменті житлової нерухомості. Основні житлові комплекси, побудовані «НоваБудовою» розташовані в затишних районах на межі Києва, куди легко дістатися, де завжди спокійно і тихо.

0+ Житлових комплексів реалізуємо
0+ Будинків збудовано
0+ побудованих м2
0+ Щасливих сімей заселено
0+ Років досвіду в нерухомості
Новини
Купи квартиру з ремонтом за вигідною ціною і отримай ХОЛОДИЛЬНИК у подарунок!

Зустріти Різдво та Новий Рік у власній новій та відремонтованій квартирі — це чи не найкращий спосіб розпочати нову главу свого життя? От лише ремонт у тільки–но придбаному житлі часто займає надто багато часу й зусиль. Але не у випадку з компанією «НоваБудова...

Всі новини